Η προεγχειρητική καρδιολογική εκτίμηση θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε κάποιο είδος χειρουργικής επέμβασης με ή χωρίς γενική αναισθησία. Σκοπός της προεγχειρητικής καρδιολογικής εκτίμησης είναι να καθοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών περιεγχειρητικά. Επισκεφτείτε το Καρδιολογικό Ιατρείο Καβάλας για έναν ολοκληρωμένο καρδιολογικό έλεγχο, πριν από οποιαδήποτε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αναγνωριστούν εγκαίρως όλοι οι παράγοντες που χρήζουν προεγχειρητικής αντιμετώπισης.


  • Κατηγορία: Πρόληψη και διάγνωση
  • Διάρκεια Υπηρεσίας: 45 Λεπτά
  • Τιμή:0.00